Verslag voorlichtingsmiddag

De werkgroep Woongemak en Veiligheid van de Stichting Senioren en Gehandicapten Raad kijkt terug op de gehouden voorlichtingsmiddag op 14 september in de raadszaal van het gemeentehuis in Aalten.

De werkgroep liet vele voorbeelden zien waarom bij het ouder worden aanpassingen in de woning tot betere leefomstandigheden kan leiden en hoe het langer kunnen blijven wonen in de eigen omgeving bevorderd kan worden. Ongeveer 38 personen uit de gemeente Aalten waren aanwezig bij de door de werkgroep georganiseerde presentatie.
Na inloop en bezichtiging van het gemeentehuis werd de opening door burgemeester Gerritsen verricht.
De presentatie verliep in een ongedwongen sfeer en naar aanleiding van de presentatie werden vele vragen gesteld.
We constateerden tijdens de presentatie dat al diverse senioren de afgelopen jaren hun huis op de een of andere manier hebben opgeplust of hebben aangepast. In de pauze was er veel belangstelling voor de hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden bij het ouder of minder valide worden.
Na afloop is er nog een verloting geweest van een 15 tal hulpmiddelen.

Speerpunten

Speerpunten

De speerpunten voor 2017 zijn benoemd. Wij hopen, door het benoemen van onze speerpunten, ook vanuit de bevolking aanvullende informatie te ontvangen. Met deze informatie kunnen wij dan weer aan de slag.

Speerpunten zijn:

 • Bij diverse verenigingen e.d. verzorgen van een diapresentatie over Woongemak en Veiligheid in en om de Woning
 • Gesprek met de ambtenaren e/o de wethouder van Wonen over de Woningbouwplanning.
 • Opzetten cursus Valpreventie voor ouderen.

Activiteiten

Speerpunten

Op dit moment zijn we bezig om de speerpunten te benoemen. Het voordeel hiervan is dat u als inwoner weet wat ons bezig houdt. Ook kunt u ons dan misschien van informatie voorzien waar wij nog niet aan hebben gedacht.

Speerpunten zijn:

 • Bij diverse verenigingen e.d. diapresentatie over Woongemak en Veiligheid in en om de Woning
 • Gesprek met de ambtenaren e/o de wethouder van Wonen over de Woningbouwplanning.
 • Opzetten cursus Valpreventie voor ouderen.

Voorblad

Tot het werkterrein van de werkgroep ‘Wonen & Welzijn’ behoort o.a.
 • Het adviseren van de burgerlijke gemeente, particulieren en verenigingen, ondernemers, architecten en andere partijen die in het voortraject van een uit te voeren plan zitten. 
 • Adviseren tijdens een huisbezoek over woningaanpassingen en behulpzaam zijn bij het invullen van de door de provincie Gelderland ontwikkelde huistest en op basis van de test adviseren over opplussen van de woning.
 • Adviseren van de Sociale Raad vanuit opgedane praktische ervaringen. De Sociale Raad toetst het gemeentelijk beleid
 • Deelname aan het project ‘Woongemak en Veiligheid’ d.m.v. presentatie aan bewoners.
 •  Informatie verstrekking bij keukentafelgesprekken. 
 • Deelname aan de Jaarlijkse Dag van de Ouderen
De werkgroep heeft, om bovenstaande te realiseren, jaarlijks overleg met de beleidsmedewerker en de wethouder.
De werkgroep houdt zich speciaal bezig met alles wat met Wonen en Welzijn te maken heeft, uiteraard voor zover het de doelgroep (senioren en gehandicapten) aangaat.
Daartoe overlegt de commissie regelmatig met de betreffende beleidsambtenaren en gemeentebestuur van de gemeente en met de in de gemeente werkzame woningbouwverenigingen. Ook worden projecten voor ouderenhuisvesting bekeken.
Wilt u langer van uw woning blijven genieten? Door eenvoudige woningaanpassingen maakt u uw woning comfortabeler, veiliger en toegankelijker. Kijk hiervoor naar de verkorte ‘presentatie Woongemak en Veiligheid’ onder Actueel/Activiteiten. 

Algemeen

Wonen en Welzijn

Tot het werkterrein van de werkgroep ‘Wonen & Welzijn’ behoort o.a.


• Het adviseren van de burgerlijke gemeente, particulieren en verenigingen, ondernemers,
  architecten en andere partijen die in het voortraject van een uit te voeren plan zitten.

• Adviseren tijdens een huisbezoek over woningaanpassingen en behulpzaam zijn bij het  
   invullen van de door de provincie Gelderland ontwikkelde huistest.

• Adviseren van de Sociale Raad vanuit opgedane praktische ervaringen. De Sociale Raad
   toetst het gemeentelijk beleid

• Deelname aan het project ‘Woongemak en Veiligheid’ d.m.v. presentatie aan bewoners.
• Informatie verstrekking bij keukentafelgesprekken.
• Deelname aan de Jaarlijkse Dag van de Ouderen

De werkgroep heeft, om bovenstaande te realiseren, jaarlijks overleg met de beleidsmedewerker en de wethouder.

wmo

Wmo-raad

Wat is de Wmo?
Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning.
De regering heeft de uitvoering van de Wmo neergelegd bij de gemeentes en zij ontvangen hiervoor een financiële vergoeding. Zij hebben veel beleidsvrijheid om de uitvoering zelf vorm te geven waardoor de uitvoering per gemeente kan verschillen.
Doel van deze wet is dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Ook zorgt de Wmo ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.
De Wmo is van kracht sinds 1 januari 2007 en verving de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
De Wmo is er niet alleen voor ouderen en gehandicapten, maar ook bijvoorbeeld voor daklozen, verslaafden, mantelzorgers, welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, etc.

Waarom een Wmo-raad?
Inspraak van gebruikers is in deze wet vastgelegd. Daarom is er in onze gemeente een Wmo-raad waarin uit allerlei verschillende doelgroepen mensen zitting hebben.
De Wmo-raad behandelt de algemene lijnen van het gemeentelijke beleid m.b.t. de Wmo, de SSGR Aalten voert vooral de details/praktische zaken uit.

Wat doet de Wmo-raad?
De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle beleidsplannen die de gemeente heeft met betrekking tot de Wmo. In onze gemeente is de Wmo-raad opgericht in september 2007. Zij beoordelen het beleid (plannen), wijzigen waar dat aan de orde is en toetsen de uitvoering van het beleid. Het gaat dus over de werking van de wet als geheel voor de inwoners van Aalten en niet over individuele gevallen. Individuele gevallen kunnen wel aanleiding zijn om het beleid ter discussie te stellen of de uitvoering ervan nadrukkelijker te toetsen.

U kunt bij onze Wmo-raad terecht met vragen en opmerkingen over het Wmo-beleid (plannen) of bij het secretariaat van de Wmo-raad:
mevr. Ineke Weerkamp,
Hozenstraat 20
7126 BK Bredevoort
tel.: 0543 – 452805

Bernardus

wonen

WonenBernardus

De commissie Wonen houdt zich binnen het bestuur van de SSGR speciaal bezig met alles wat met wonen te maken heeft, uiteraard voor zover het de doelgroep (senioren en gehandicapten) aangaat.
Dit houdt in de praktijk in, dat de commissie probeert voor de doelgroep zowel voldoende woningen, als ook op behoeften van de doelgroep afgestemde woningen gerealiseerd te krijgen.
Daartoe overlegt de commissie regelmatig met de betreffende wethouder en beleidsambtenaren van de gemeente, met de in de gemeente werkzame woningbouwverenigingen (De Woonplaats en Woneon) en worden projecten voor ouderenhuisvesting bekeken.

Wilt u oud worden in uw eigen woning? Vraag nu met een groep de gratis presentatie ‘Woongemak en Veiligheid’ aan.Lees meer…..

Verknocht aan uw woning? Ga opplussen! Om zo lang mogelijk in uw eigen woning te kunnen blijven wonen. Meer informatie……….

Bovenkant formulier

Project Woongemak
De commissie werkt samen met de gemeente aan het project Woongemak-Aalten.

Dit project richt zich op 55-plussers van zowel huur- als koopwoningen.

Het doel van dit project is de eigen woning comfortabeler, veiliger en beter toegankelijk te maken door middel van eenvoudige woningaanpassingen.  
Lees meer over Woongemak!

Onderkant formulier

Wat heeft de commissie concreet gedaan en blijft het in de toekomst doen:
1. jaarlijks overleg met de wethouder over beleidszaken en concrete bouwplannen;
2. overleg met de directie van elk van de woningbouwverenigingen over hun beleid en plannen t.a.v. de huisvesting van de doelgroep;
3. bijwonen voorlichtingsbijeenkomsten over nieuwe projecten en commissievergaderingen, waarin woningbouw aan de orde is.

Welke taken worden door de commissie Wonen verder nog uitgevoerd:
1. Presentaties verzorgen over Woongemak en Veiligheid.
2. Samen met enkele opgeleide vrijwilligers uitvoering geven aan bovenstaand project door ouderen te bezoeken en te adviseren in het opplussen van hun woning, zodat ouderen langer in hun huis kunnen blijven wonen.