wmo

Wmo-raad

Wat is de Wmo?
Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning.
De regering heeft de uitvoering van de Wmo neergelegd bij de gemeentes en zij ontvangen hiervoor een financiële vergoeding. Zij hebben veel beleidsvrijheid om de uitvoering zelf vorm te geven waardoor de uitvoering per gemeente kan verschillen.
Doel van deze wet is dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Ook zorgt de Wmo ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.
De Wmo is van kracht sinds 1 januari 2007 en verving de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
De Wmo is er niet alleen voor ouderen en gehandicapten, maar ook bijvoorbeeld voor daklozen, verslaafden, mantelzorgers, welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, etc.

Waarom een Wmo-raad?
Inspraak van gebruikers is in deze wet vastgelegd. Daarom is er in onze gemeente een Wmo-raad waarin uit allerlei verschillende doelgroepen mensen zitting hebben.
De Wmo-raad behandelt de algemene lijnen van het gemeentelijke beleid m.b.t. de Wmo, de SSGR Aalten voert vooral de details/praktische zaken uit.

Wat doet de Wmo-raad?
De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle beleidsplannen die de gemeente heeft met betrekking tot de Wmo. In onze gemeente is de Wmo-raad opgericht in september 2007. Zij beoordelen het beleid (plannen), wijzigen waar dat aan de orde is en toetsen de uitvoering van het beleid. Het gaat dus over de werking van de wet als geheel voor de inwoners van Aalten en niet over individuele gevallen. Individuele gevallen kunnen wel aanleiding zijn om het beleid ter discussie te stellen of de uitvoering ervan nadrukkelijker te toetsen.

U kunt bij onze Wmo-raad terecht met vragen en opmerkingen over het Wmo-beleid (plannen) of bij het secretariaat van de Wmo-raad:
mevr. Ineke Weerkamp,
Hozenstraat 20
7126 BK Bredevoort
tel.: 0543 – 452805

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment