Ashampoo Snap 2016.11.28 11h48m10s 016

Vergrootglas

 1. Windows 7Ashampoo Snap 2016.11.28 11h48m10s 016

  Open Vergrootglas door achtereenvolgens te klikken op de knop 
  Start 

  Afbeelding van de knop Start

  Alle programma’s

  Bureau-accessoires

  Toegankelijkheid
   

  Vergrootglas.

 2. Klik in het menu Weergaven op de gewenste modus.

Beweeg de aanwijzer naar het deel van het scherm dat u wilt vergroten.

 

Windows 10

 Open het vergrootglas links onder in de werkblad

 Type vervolgens vergrootglas

 klik op aan / uit

    

 

 

Doorgeven knelpunten

Doorgeven knelpunten

Het geven van informatie en voorlichting zien wij als onze taak.
Ziet u in onze gemeente zaken voor senioren en mensen met een beperking die niet goed gaan,
geef dit dan aan ons door op het onderstaande mailadres: info@ssgraalten.nl of via
Namen van contactpersonen van de werkgroepen.…………………………….

Algemeen

Wonen en Welzijn

Tot het werkterrein van de werkgroep ‘Wonen & Welzijn’ behoort o.a.


• Het adviseren van de burgerlijke gemeente, particulieren en verenigingen, ondernemers,
  architecten en andere partijen die in het voortraject van een uit te voeren plan zitten.

• Adviseren tijdens een huisbezoek over woningaanpassingen en behulpzaam zijn bij het  
   invullen van de door de provincie Gelderland ontwikkelde huistest.

• Adviseren van de Sociale Raad vanuit opgedane praktische ervaringen. De Sociale Raad
   toetst het gemeentelijk beleid

• Deelname aan het project ‘Woongemak en Veiligheid’ d.m.v. presentatie aan bewoners.
• Informatie verstrekking bij keukentafelgesprekken.
• Deelname aan de Jaarlijkse Dag van de Ouderen

De werkgroep heeft, om bovenstaande te realiseren, jaarlijks overleg met de beleidsmedewerker en de wethouder.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Tot het werkterrein van de werkgroep ‘Toegankelijkheid’  behoort o.a.

• Het adviseren m.b.t. openbaar toegankelijke gebouwen en accommodaties zoals winkels, scholen,    
  kerken, huisartsenpraktijken en (sport) accommodaties.

• Het adviseren van de gemeente  m.b.t. verkeers (onveilige) situaties, verkeersplannen,
  gladheidbestrijding, trottoirs, afritten en wegen.

• Het adviseren van de burgerlijke gemeente, particulieren, verenigingen, ondernemers, architecten en 
  andere partijen die in het voortraject van een uit te voeren plan zitten .

• Het adviseren van de Sociale Raad vanuit opgedane praktische ervaringen. De Sociale Raad toetst
  het gemeentelijk beleid.

• Deelname aan de  landelijke Week van Toegankelijkheid

Om het bovenstaande te realiseren heeft de werkgroep Toegankelijkheid jaarlijks overleg met de beleidsmedewerkers en de wethouder(s).

Ook vindt regelmatig contact plaats met de directie van woningbouwverenigingen over hun beleid en plannen t.a.v. de huisvesting van onze doelgroep;

Actueel vergaderdata

Actueel

Vergaderdata SSGR

Meestal de derde maandag van de maand. 

We vergaderen in het gemeentehuis aan de Markt in Aalten. 

U bent van harte welkom en u kunt daar ook eventuele aandachtspunten voor 

de vergadering inbrengen.

wmo

Wmo-raad

Wat is de Wmo?
Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning.
De regering heeft de uitvoering van de Wmo neergelegd bij de gemeentes en zij ontvangen hiervoor een financiële vergoeding. Zij hebben veel beleidsvrijheid om de uitvoering zelf vorm te geven waardoor de uitvoering per gemeente kan verschillen.
Doel van deze wet is dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Ook zorgt de Wmo ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.
De Wmo is van kracht sinds 1 januari 2007 en verving de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
De Wmo is er niet alleen voor ouderen en gehandicapten, maar ook bijvoorbeeld voor daklozen, verslaafden, mantelzorgers, welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, etc.

Waarom een Wmo-raad?
Inspraak van gebruikers is in deze wet vastgelegd. Daarom is er in onze gemeente een Wmo-raad waarin uit allerlei verschillende doelgroepen mensen zitting hebben.
De Wmo-raad behandelt de algemene lijnen van het gemeentelijke beleid m.b.t. de Wmo, de SSGR Aalten voert vooral de details/praktische zaken uit.

Wat doet de Wmo-raad?
De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle beleidsplannen die de gemeente heeft met betrekking tot de Wmo. In onze gemeente is de Wmo-raad opgericht in september 2007. Zij beoordelen het beleid (plannen), wijzigen waar dat aan de orde is en toetsen de uitvoering van het beleid. Het gaat dus over de werking van de wet als geheel voor de inwoners van Aalten en niet over individuele gevallen. Individuele gevallen kunnen wel aanleiding zijn om het beleid ter discussie te stellen of de uitvoering ervan nadrukkelijker te toetsen.

U kunt bij onze Wmo-raad terecht met vragen en opmerkingen over het Wmo-beleid (plannen) of bij het secretariaat van de Wmo-raad:
mevr. Ineke Weerkamp,
Hozenstraat 20
7126 BK Bredevoort
tel.: 0543 – 452805

Bernardus

wonen

WonenBernardus

De commissie Wonen houdt zich binnen het bestuur van de SSGR speciaal bezig met alles wat met wonen te maken heeft, uiteraard voor zover het de doelgroep (senioren en gehandicapten) aangaat.
Dit houdt in de praktijk in, dat de commissie probeert voor de doelgroep zowel voldoende woningen, als ook op behoeften van de doelgroep afgestemde woningen gerealiseerd te krijgen.
Daartoe overlegt de commissie regelmatig met de betreffende wethouder en beleidsambtenaren van de gemeente, met de in de gemeente werkzame woningbouwverenigingen (De Woonplaats en Woneon) en worden projecten voor ouderenhuisvesting bekeken.

Wilt u oud worden in uw eigen woning? Vraag nu met een groep de gratis presentatie ‘Woongemak en Veiligheid’ aan.Lees meer…..

Verknocht aan uw woning? Ga opplussen! Om zo lang mogelijk in uw eigen woning te kunnen blijven wonen. Meer informatie……….

Bovenkant formulier

Project Woongemak
De commissie werkt samen met de gemeente aan het project Woongemak-Aalten.

Dit project richt zich op 55-plussers van zowel huur- als koopwoningen.

Het doel van dit project is de eigen woning comfortabeler, veiliger en beter toegankelijk te maken door middel van eenvoudige woningaanpassingen.  
Lees meer over Woongemak!

Onderkant formulier

Wat heeft de commissie concreet gedaan en blijft het in de toekomst doen:
1. jaarlijks overleg met de wethouder over beleidszaken en concrete bouwplannen;
2. overleg met de directie van elk van de woningbouwverenigingen over hun beleid en plannen t.a.v. de huisvesting van de doelgroep;
3. bijwonen voorlichtingsbijeenkomsten over nieuwe projecten en commissievergaderingen, waarin woningbouw aan de orde is.

Welke taken worden door de commissie Wonen verder nog uitgevoerd:
1. Presentaties verzorgen over Woongemak en Veiligheid.
2. Samen met enkele opgeleide vrijwilligers uitvoering geven aan bovenstaand project door ouderen te bezoeken en te adviseren in het opplussen van hun woning, zodat ouderen langer in hun huis kunnen blijven wonen.

rolstoel

Achterban

Achterbanrolstoel

De SSGR is er voor alle ouderen, gehandicapten en chronisch zieken in de gemeente Aalten. 
Men kan geen lid worden van onze stichting. Er zijn voor deze doelgroep ook allerlei andere organisaties actief in onze gemeente, zoals onderstaand opgesomd. De leden van deze organisaties beschouwen wij als onze achterban. Dat geldt ook voor senioren, gehandicapten en chronisch zieken woonachtig in Aalten die nergens lid van zijn.                                      

Fiets-oprit-ssgr-web3

Wat een pech,

Fiets-oprit-ssgr-web3Wat een pech, uw fiets staat in de weg

Het winkelcentrum van Aalten is gewijzigd en heeft nu op veel plekken een hellingbaan met trapje voor de winkels.
Dit is soms een verbetering voor rollator-, rolstoel- en scootmobielgebruikers en voor mensen met kinderwagens.
Helaas worden er regelmatig fietsen zo geplaatst dat de toegang tot de winkel voor de bovengenoemde personen wordt belemmerd.
Hiervoor reiken wij met regelmaat de bijgaande stickers uit. 

Vacature

Vacatures

We zijn op zoek naar betrokken personen die zich voor de senioren en mensen met een beperking in de gemeente Aalten willen inzetten.

Als u belangstelling heeft, stuur ons dan een mailtje. Ons mailadres is: info@ssgraalten.nl .
Wij nemen dan met u contact op.